Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Katalita” elektroninės parduotuvės – www.katalita.lt – (toliau – Pardavėjas) ir Pardavėjo kliento (toliau – Klientas) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. El. parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Pardavėjas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

4. Pardavėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis naudojimosi elektronine parduotuve taisyklių;

4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

4.3.3. Pardavėjas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

4.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Pardavėjas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

4.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

4.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

5. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali:

5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

5.3. juridiniai asmenys;

5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

6. Tam, kad www.katalita.lt pirkėjams galėtume pasiūlyti  visavertes paslaugas, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudojame Pirkėjo, kaip ankstesnio svetainės naudotojo, atpažinimui, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Pirkėjas bet kada gali peržiūrėti, kokia informacija (slapukai) įrašoma, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turite teisę nesutikti, kad jo kompiuteryje ar kitame įrenginyje, iš kurio jis jungiasi prie www.katalita.lt, būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamais el. parduotuve Pirkėjas sutinka su tuo, kad jų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą Pirkėjas bet kada gali atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

7. Pardavėjas gerbia kiekvieno Pirkėjo teisę į privatumą. Pirkėjų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

7.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

7.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

7.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

7.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

7.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.

8. Registracijos el. parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

9. Tvarkydamas ir saugodamas pirkėjų asmens duomenis Pardavėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

10. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėju tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

11. Pardavėjas pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

11.1. tik šio dokumento 4, 6 punktuose minimiems tikslams įgyvendinti;

11.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

12. Pirkėjas turi teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

13. Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:

13.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;

13.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

14. Pardavėjęs, gavęs Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tokio kreipimosi dienos, pateiks Pirkėjui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@katalita.lt arba paštu: Tvenkinio g. 10, 54478 Kauno r. sav.).

VI. Privatumo politikos keitimas

15. Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama interneto svetainėje www.katalita.lt.

16. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi el. parduotuvės sistemoje.

17. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, jis turi teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@katalita.lt arba paštu: Tvenkinio g. 10, 54478 Kauno r. sav.) su sąlyga, kad tokiu atveju praranda teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

18. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutiko su nauja redakcija.

VII. Kontaktiniai duomenys

19. Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šia politika, kreipkitės:

UAB Katalita
Tvenkinio g. 10, Neveronių k.,
54478 Kauno r. sav.
Tel.Nr. +370 603 03213
El.paštas: info@katalita.lt